phanmemtriviet.com


Thủ thuật - tiện ích

Ü
Sự liên kết giữa phí kiểm toán, phí dịch vụ phi kiểm toán và các khoản trích trước bất thường (abnormal accruals)
Bài nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí Review of Quantitative Finance and Accounting, Boston, Nov 2006, Vol 27, Issue 3, trang 235. Nhóm tác giả bao gồm Rick AntleElizabeth GordonGanapathi NarayanamoorthyLing Zhou. Các tác giả đã trình bày kết quả nghiên cứu về mối liên hệ giữa phí kiểm toán, phí dịch vụ phi kiểm toán và các khoản trích trước bất thường trên báo cáo tài chính (abnormal accruals- các khoản này thường được dùng để đo lường mức độ mà nhà quản lý can thiệp vào con số lợi nhuận trên báo cáo tài chính, nói cách khác, là đo lường chất lượng của BCTC).
Trước đây đã có nhiều nghiên cứu về các nhân tố quyết định giá phí kiểm toán, phí dịch vụ phi kiểm toán và các khoản trích trước bất thường. Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu này vẫn mang tính rời rạc và thực hiện ở nhiếu thời điểm khác nhau và theo những cách thức khác nhau. Do vậy, các nghiên cứu này đã hình thành nên các lý thuyết khác nhau về mối quan hệ giữa phí kiểm toán, phí dịch vụ phi kiểm toán và các khoản chi phí trích trước bất thường.
Để tìm sự giải đáp cho các lý thuyết khác nhau này, nhóm tác giả Antle đã xem xét đồng thời cả 3 nhân tố: phí kiểm toán, phí dịch vụ phi kiểm toán,các khoản trích trước bất thường và mối liên hệ của chúng với nhau.  Các tác giả đã sử dụng dữ liệu về phí kiểm toán và phí phi dịch vụ kiểm toán từ năm 1994 đến 2000 ở Anh. Kết quả nghiên cứu thống nhất với các nghiên cứu trước đây (như nghiên cứu của Simunic năm 1984) về sự hữu hiệu về mặt chi phí và những tác động tích cực khi  thực hiện đồng thời cả hai dịch vụ kiểm toán và phi kiểm toán.
Các kết quả nghiên cứu gần đây của Ferguson (2000) và Frankel (2002) cho rằng phí dịch vụ phi kiểm toán làm tăng các khoản trích trước bất thường (có nghĩa là tăng sự can thiệp của nhà quản lý vào con số lợi nhuận trên BCTC). Tuy nhiên, nhóm tác giả Antle lại không tìm ra bằng chứng ủng hộ kết luận trên. Ngược lại, họ tìm ra bằng chứng rằng phí dịch vụ phi kiểm toán làm giảm các khoản trích trước bất thường, chứng tỏ tác dụng hữu ích của các dịch vụ phi kiểm toán. Ngoài ra, các tác giả cũng tìm ra các bằng chứng rằng phí kiểm toán làm tăng các khoản trích trước bất thường. Các tác giả cũng sử dụng dữ liệu ở Mỹ và cũng cho kết quả tương tự.
Như vậy theo kết quả nghiên cứu mới này, chính phí kiểm toán làm cho chất lượng BCTC có thể bị giảm sút chứ không phải là phí dịch vụ phi kiểm toán như chúng ta vẫn thường nghĩ.
Tran Thi Kim Cương (BM Kiểm toán)
Văn bản luật
Phần mềm tiện ích

Ü
Các phần mềm bạn nên có.
Phần mềm giúp download nhanh